Dưới đây là những cách mà chúng tôi bảo mật thông tin của bạn. Nếu bạn vào trang web của chúng tôi tức là bạn đã chấp nhận những điều khoản bảo mật dưới đây.

Chúng tôi lấy dữ liệu từ đâu?

Khi bạn để lại bình luận vào dưới mỗi bài đăng của chúng tôi thì phải nhập một số thông tin cơ bản như sau: họ và tên, mail, sđt,…

Chúng tôi lấy thông tin để làm gì?

Chúng tôi lấy một số thông tin của bạn để:

  • Gửi những thông báo mới nhất khi trang web của chúng tôi thay đổi.
  • Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những bài đăng mà bạn đang quan tâm nhất.